Podstawowe warunki jakie należy spełnić aby mogli Państwo ubiegać się o przydział mieszkania czynszowego

(zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.):

 

 

 

 

1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Koszalinie, są związane z Koszalinem pracą lub zameldowaniem.

2. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust.1 lub w art. 29a ust. 1, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż:

a) o 20 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) o 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,

3. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:

a) 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

 

Przykładowo przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Województwie Zachodniopomorskim w 2015 r. wynosiło 3.526,96  zł.

 

Praktycznie w stanie prawnym na dzień dzisiejszy dochód ten nie może przekraczać:

- dla mieszkań z partycypacją:

 • dla gospodarstwa 1 osobowego               –  5.502,06,-
 • dla gospodarstwa 2 osobowego               –  8.253,09,-
 • dla gospodarstwa 3 osobowego               – 10.087,11,-
 • dla gospodarstwa 4 osobowego               – 11.921,12,-
 • dla gospodarstwa 5 osobowego               – 13.755,14,-
 • dla gospodarstwa 6 osobowego               – 15.589,16,-

- dla mieszkań bez partycypacji:

 • dla gospodarstwa 1 osobowego              -  3.385,88,-
 • dla gospodarstwa 2 osobowego              -  5.078,82,-
 • dla gospodarstwa 3 osobowego              -  6.983,38,-
 • dla gospodarstwa 4 osobowego              -  8.464,70,-
 • dla gospodarstwa 5 osobowego              - 10.157,64,-
 • dla gospodarstwa 6 osobowego              - 11.850,59,-

 

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie określa granicy najniższego wynagrodzenia przy ubieganiu się o mieszkanie. Aby mogli Państwo ocenić czy nasza oferta spełnia Państwa oczekiwania w stosunku do możliwości finansowych przedstawiamy w tabeli poniżej jak kształtują się koszty utrzymania mieszkania w zależności od powierzchni, ilości osób, oraz zużytych mediów.

 

L.p.

Pow. mieszkania
[ m2 ]

Ilość osób
zamieszkujących

Koszt utrzymania mieszkania - łącznie
z mediami - bez energii
elektrycznej

1

2

3

4

1.

33 - (1 pokój)

1

ok. 450 zł

2.

48 - (2 pokoje małe)

2

ok. 600 zł

3.

55 - (2 pokoje duże)

3

ok. 700 zł

4.

66- (3 pokoje)

4

ok. 850zł

 

Koszt utrzymania mieszkania przedstawiony w kolumnie 4 obejmuje: czynsz (opłatę za wynajem), zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie oraz wywóz nieczystości. Każde mieszkanie jest opomiarowane (wodomierze wskazujące zużycie ciepłej i zimnej wody oraz liczniki ciepła) można więc indywidualnie regulować zużycie tych mediów osiągając przy tym określone oszczędności.

 

PARTYCYPACJA

 

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów TBS.

Po zakwalifikowaniu najemcy na listę ostateczną zostanie wysłane zawiadomienie do partycypanta o konieczności wpłaty (partycypacji). Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy ubiegających się o mieszkanie.

W przypadku zwolnienia mieszkania partycypacja podlega zwrotowi zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Zakładając koszt budowy m2 powierzchni użytkowej w wysokości ok. 2.300,- zł.


Mieszkanie o pow./m2

Ilość mieszkań

Partycypacja / zł

Kaucja / zł

Razem / zł

55 m2 - 2 pokoje duże

(2 Pd)

16 ok. 38.000,- ok. 6.600,- ok. 44.600,-

 

68 m2 - 3 pokoje
(3 P)

 

8

 

ok. 47.000,-

 

ok. 8.200,-

 

ok. 55.200,-

 

Przed podpisaniem umowy najmu przyszły najemca lokalu zobowiązany jest wpłacić kaucję mieszkaniową w wysokości 12- krotnego czynszu oraz do przedłożenia zaświadczenia o aktualnych dochodach za okres ostatnich trzech miesięcy. Brak wpłaty kaucji skutkuje niezawarciem umowy najmu.