Kryteria przyznawania mieszkań z zasobów Koszalińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

1. Lokal mieszkalny należący do zasobu Koszalińskiego TBS spółki z o.o. może być wynajmowany osobom fizycznym oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkania, które w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Koszalińskie TBS spółka z o.o. może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów mieszkaniowych Koszalińskiego TBS spółki z o.o., w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

2. Koszalińskie TBS spółka z o.o. może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, jeżeli dochód gospodarstwa domowego, przed dniem zawarcia  umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

3. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane są w Koszalińskim TBS spółce z o.o. i rozpatrywane przez Komisję przydziału mieszkań, której skład i kompetencje określone są zarządzeniem Prezesa Zarządu Koszalińskiego TBS spółki z o.o.

4. Termin i miejsce składania wniosków, podane są do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Koszalińskiego TBS spółki z o.o.

5. Kwalifikacja przyszłych najemców lokali mieszkalnych w Koszalińskim TBS spółce z o.o., spełniających warunki określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r.  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm) oraz Akcie założycielskim Spółki, prowadzona będzie z uwzględnieniem kryteriów pierwszeństwa podanych w następującej kolejności:

a) osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność gminy, które zobowiązały się wyzbyć ten tytuł prawny do zajmowanego lokalu przed dniem podpisania umowy najmu,
b) kadra specjalistyczna niezbędna jednostkom organizacyjnym miejskim  lub gminnym zabiegającym o zatrudnienie tych specjalistów, (osoby takie będą umieszczone na liście przydziału mieszkań, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Koszalina),
c) pozostałe osoby fizyczne.

6. Umowa najmu przewiduje obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu do wysokości określonej w odrębnych przepisach i ustalanej indywidualnie dla każdego najemcy przez Spółkę.

7. Kaucja, o, której mowa w pkt. 6 płatna jest w terminie do dwóch tygodni od uprawomocnienia się decyzji o przydziale mieszkania i przed podpisaniem umowy najmu. Brak wpłaty kaucji w tym terminie oznacza rezygnację z przydzielonego mieszkania.

8. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

9. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego , jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie Koszalińskiego TBS spółki z o.o., stosuje się każdorazowo aktualnie obowiązujące przepisy prawa , dotyczące deklarowania dochodów przy  ustalaniu ich wysokości.

10. Komisja Przydziału Mieszkań ustala wstępną listę osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkań oraz  wykaz osób umieszczonych na liście rezerwowej – osób oczekujących na przydział mieszkań w dalszej kolejności.

11. Zarząd Koszalińskiego TBS spółki z o.o. ogłasza listę wstępną i rezerwową na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki. Umieszczenie nazwiska osoby wnioskującej o przydział mieszkania na powyższych listach nie rodzi zobowiązania Koszalińskiego TBS spółki z o.o. do zawarcia umowy najmu.

12. Osobom , które złożyły wnioski a nie zostały ujęte na liście wstępnej służy odwołanie do Rady Nadzorczej Koszalińskiego TBS spółki z o.o. Odwołanie należy składać w siedzibie Koszalińskiego TBS spółce z o.o. w terminie 14 dni od daty wywieszenia listy wstępnej.

13. Rada Nadzorcza Spółki rozpatruje odwołania, o których mowa w pkt. 12. Rada  po rozpatrzeniu odwołań zatwierdza ostateczną listę przydziału mieszkań oraz  wykaz osób umieszczonych na liście  rezerwowej. Ostateczna lista osób, którym zostały przydzielone mieszkania podlega ogłoszeniu przez Zarząd Spółki w sposób określony w pkt. 11.

14. Osobom umieszczonym na liście ostatecznej przysługuje prawo do zawarcia umowy najmu przydzielonego jej lokalu mieszkalnego w terminie wyznaczonym przez Koszalińskie TBS spółkę z o.o., chyba że zaistnieją okoliczności wyłączające jej powyższe uprawnienie przewidziane niniejszym regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

15. Osoby umieszczone na liście jako rezerwowe mają  pierwszeństwo – w kolejności zamieszczonej na liście rezerwowej - do zawarcia umowy najmu jeżeli osoba umieszczona na liście ostatecznej zrezygnuje z podpisania umowy najmu lub nie podpisze umowy najmu z innych względów, chyba że zaistnieją okoliczności wyłączające jej powyższe uprawnienie przewidziane niniejszym regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

16. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu osobom umieszczonym na liście rezerwowej - w przypadkach określonych w pkt. 14 -  przysługuje w terminie do 1 miesiąca od daty wywieszenia ostatecznej listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Po tym terminie umieszczenie na liście rezerwowej nie rodzi żadnych uprawnień.

17. Dopuszcza się zamiany lokali pomiędzy najemcami Koszalińskiego TBS spółki z o.o., po uzupełnieniu kaucji do wysokości określonej w odrębnych przepisach i odpowiadającej wartości odtworzeniowej danego lokalu. Wysokość powyższej kaucji  jest każdorazowo ustalana dla indywidualnych najemców przez Spółkę. W przypadku osób przesiedlających się do lokalu o mniejszej wartości odtworzeniowej kaucja będzie zwracana na zasadach określonych w odrębnych przepisach po potrąceniu zaległości z tytułu opłat czynszowych. Każda zamiana  lokali wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej na piśmie.

18. Dopuszcza się zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami Koszalińskiego TBS spółki z o.o. a najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Koszalin a także  osobami posiadającymi  lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w koszalińskich spółdzielniach mieszkaniowych. Zamiany takie wymagają każdorazowej pisemnej pozytywnej decyzji Spółki. Osoby trzecie, w takim przypadku, starające się o prawo najmu w Koszalińskim TBS spółce z o.o. muszą spełniać wymogi określone ustawie z dnia 26 października 1995 r.  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm), Akcie założycielskim Spółki, oraz posiadać udokumentowaną zdolność finansową do regulowania opłat czynszowych, która każdorazowo podlega ocenie Spółki.

19. Dopuszcza się możliwość zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami Koszalińskiego TBS spółki z o.o. a osobami trzecimi  posiadającymi uprawnienie do dysponowania lokalem mieszkalnym położonym poza Gminą Miasto Koszalin po wpłaceniu przez tych ostatnich kosztów partycypacji w wysokości i na zasadach określonych przez Spółkę. Zamiany takie następują po indywidualnym określeniu ich warunków przez Spółkę.

20. W przypadku zwolnienia się lokalu mieszkalnego w okresie pomiędzy kolejnymi przydziałami mieszkań Spółka przyznaje dany lokal na zasadach pierwszeństwa określonych w pkt. 5 niniejszego regulaminu. Pierwszeństwo do przyznania lokalu osobom, o których mowa w pkt. 5 lit. d), będzie ustalane w oparciu o najlepszą zdolność płatniczą do regulowania opłat czynszowych, przy równoczesnym spełnieniu warunków obowiązujących w odrębnych przepisach.

21. Od decyzji Zarządu Spółki przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o.

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Spółki.

23. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2003 r.