REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

OBOWIĄZUJĄCY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH
KOSZALIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

 1. Warunkiem dobrego współżycia wszystkich mieszkańców jest wzajemna życzliwość, pomoc i nie zakłócanie spokoju.
 2. Lokal mieszkalny może być użytkowany tylko jako mieszkanie.
 3. W godzinach od 2200 do 600 obowiązuje w domu cisza.
 4. Zaleca się, by nie otwierać domofonem drzwi wejściowych osobom niepożądanym. 
 5. Z aparatów radiowych i telewizyjnych należy korzystać nie zakłócając spokoju sąsiadom.
 6. W domach mieszkalnych można trzymać zwierzęta domowe i ptaki, o ile nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze przestrzegają wymogów sanitarno-porządkowych.
 7. Niedozwolone jest trzymanie jakichkolwiek zwierząt lub ptactwa w piwnicach, jak również w łazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych mieszkania.
 8. Posiadacz zwierzęcia powinien niezwłocznie usuwać jego odchody pozostawione na terenie osiedla.
 9. Psy domowe należy wyprowadzać na smyczy.
 10. W piwnicach, suszarniach, wózkowniach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach dla zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa i higieny, zabrania się przechowywania materiałów i artykułów łatwopalnych, cuchnących oraz motocykli i skuterów.
 11. Celem zapobieżenia marnotrawstwu nie należy pozostawiać w piwnicy i korytarzach piwnicznych zapalonych świateł.
 12. Motocykli, skuterów, rowerów i wózków nie należy przechowywać na klatkach schodowych ani w korytarzach piwnic – ze względu na tarasowanie przejść i brudzenie podłóg i ścian.
 13. W godzinach ciszy (2200-600) przejeżdżając samochodami i motocyklami ulicami osiedla należy tak je prowadzić, aby nie powodować nadmiernego hałasu.
 14. Parkowanie samochodów osobowych na terenie osiedla może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
 15. Wszyscy mieszkańcy obowiązani są utrzymywać czystość na klatkach schodowych i korytarzach piwnic oraz przestrzegać jej na zewnątrz budynku.
 16. Nie należy wyrzucać przez okna śmieci: niedopałków, papierów itp., wykładać na parapetach okien pożywienia dla ptactwa ze względu na brudzenie przez nie ścian.
 17. Śmieci i odpadki należy wynosić w związanych woreczkach do śmietników zainstalowanych przez Administrację. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów użytkownik obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczone miejsce.
 18. Nie wolno rozciągać sznurów między drzewami i suszyć bielizny.
 19. Bieliznę należy suszyć w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych (suszarniach). Zabrania się wywieszania bielizny ociekającej z wody.
 20. Zabrania się montowania suszarek na balkonie i suszenia bielizny.
 21. Z balkonów i loggii w okresie zimowym należy na bieżąco usuwać śnieg, nie dopuszczalnym jest, aby na płycie balkonowej powstała warstwa lodu.
 22. Trzepanie dywanów może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 700 do 2100. Nie wolno trzepać dywanów, pościeli, ubrań itp. na balkonach, na klatkach schodowych i w oknach. Dla zabezpieczenia mieszkańcom pełnego wypoczynku, zabrania się trzepania dywanów w niedziele i święta.
 23. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych powinno odbywać się z  umiarem, tak aby strugi wody z ziemią nie ściekały po murze niszcząc elewację i brudząc położone niżej okna i balkony.
 24. Do muszli klozetowych nie wolno wrzucać śmieci, kości, szmat, obierzyn itp., części stałych, gdyż powodują one zatkanie przewodów kanalizacyjnych.
 25. Wszelki przeróbki w mieszkaniach (wstawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa balkonów, zakładanie krat w oknach, instalowanie anten satelitarnych itp.) są zabronione.
 26. Zabrania się instalowania wentylatorów kanałowych i okapów kuchennych do otworów wentylacyjnych oraz zakrywania wlotów wentylacyjnych.
 27. Zabrania się wiercenia jakichkolwiek otworów w podłogach (ze względu na ułożone w podłożu rury wodociągowe i centralnego ogrzewania).
 28. Zabrania się manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, regulatorach centralnego ogrzewania i innych instalacjach znajdujących się na klatce schodowej i pomieszczeniach piwnicznych. Osoby nie przestrzegające tego zakazu, w przypadku spowodowania awarii będą obciążane kosztami ich usunięcia.
 29. Za wszelkie szkody wyrządzone sąsiadom na skutek zaniedbań lub z winy zamieszkałych osób pełną odpowiedzialność materialną ponosi główny najemca lokalu mieszkalnego.
 30. Uwagi, życzenia i zażalenia mieszkańców dotyczące nieprzestrzegania niniejszego regulaminu mogą być składane do Zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
 31. W stosunku do mieszkańców nie przestrzegających niniejszego regulaminu – Zarząd może stosować upomnienia. W razie uporczywego i złośliwego przekraczania postanowień regulaminu – Zarząd Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego może wypowiedzieć umowę najmu.
 32. Regulamin niniejszy jest dostarczany najemcom mieszkań celem zapoznania się i przestrzegania zawartych w nim postanowień przez wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące.